Các điều kiện cần thiết để đo an toàn điện áp vượt quá 1000V DC [DMM, Kẹp trên đồng hồ]

Q Phạm vi 1500V của CM4374 của tôi là CAT IV 600V/CAT III 1000V. Có yêu cầu nào về phép đo an toàn không?

Đ

Thiết bị của bạn có thể được sử dụng để đo điện áp vượt quá 1000V DC khi và chỉ khi cả hai điều kiện sau được thỏa mãn:
1. Mạch đo được cách ly với lưới điện thương mại.
2. Mạch đo được cách ly với đất.
Thí dụ:
khi đo điện áp không tải của bảng PV không nối đất

Không sử dụng thiết bị với các mạch có điện áp nối đất vượt quá 1000V.
Làm như vậy có thể dẫn đến điện giật.


[Mô hình áp dụng]
DT4254
CM4141, CM4142, CM4371, CM4372, CM4373, CM4374, CM4375, CM4376