10ms lấy mẫu của LR8431

Q Có thể sử dụng khoảng thời gian 10ms cho tất cả 10 kênh trên LR8431 không?

Đ

Có, bạn có thể sử dụng khoảng thời gian 10 mili giây trên tất cả 10 kênh cùng một lúc.