Kết nối SM9001 với SM7110

Q Tôi có thể sử dụng điện cực SM9001 với SM7110 không?

Đ

Bạn sẽ cần sử dụng Bộ chuyển đổi Z5010 tùy chỉnh hoặc sửa đổi đầu nối để kết nối SM7110 và SM7120 với các điện cực và hộp che chắn khác nhau.
Ngoài ra, bạn cần có Cáp kết nối khóa liên động DSM8104F khi sử dụng điện cực có khóa liên động.

Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc công ty con HIOKI tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.

https://www.hioki.com/global/support/network