Tuân thủ Chỉ thị RoHS2 (10 chất bị hạn chế)

Q Các sản phẩm HIOKI có tuân thủ Chỉ thị RoHS2 (10 chất bị hạn chế) không?

Đ

RoHS 2 áp dụng để hạn chế việc sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử, đặc biệt là những chất được sử dụng để giám sát và kiểm soát. Các sản phẩm của Hioki thuộc danh mục này phải tuân thủ trước ngày 22 tháng 7 năm 2021 và chúng tôi dự kiến đưa ra tuyên bố về việc tuân thủ đối với tất cả các sản phẩm có liên quan trước ngày đó.