3196 phân tích dữ liệu

Q Có thể phân tích dữ liệu của 3196 bằng PQ ONE không?

Đ

Thật không may, nó là không thể.
PQ ONE chỉ có thể phân tích dữ liệu của PW3198, PQ3100 và PQ3198.
Vui lòng sử dụng 9624-50 để phân tích dữ liệu từ 3196 và 3197.