Lệnh liên lạc [RM3544, RM3545]

H Tôi muốn tự mình tạo một chương trình điều khiển, nhưng tôi không thể tìm thấy danh sách lệnh trong sách hướng dẫn.

Đ

Các lệnh được giải thích trong Đĩa Ứng dụng được cung cấp dưới dạng đĩa CD.
Ngoài ra, bạn có thể tải xuống từ liên kết bên dưới.

https://www.hioki.com/global/support/download/software/versionup/detail/id_302