Bộ công cụ MATLAB cho PW6001 (1)

Q Lệnh để lấy dữ liệu dạng sóng bằng bộ công cụ MATLAB là gì?

Đ

Vui lòng sử dụng "downloadWave('U1')".
Bạn có thể chỉ định kênh lấy dữ liệu từ đó bằng cách thay thế "U1" bằng số kênh thích hợp.