Đo WLTP (Quy trình kiểm tra xe hạng nhẹ hài hòa trên toàn thế giới) sử dụng PW3390

Phép đo Q WLTP (Quy trình kiểm tra phương tiện hạng nhẹ hài hòa trên toàn thế giới) bằng cách sử dụng PW3390

Đ

Kết nối các cảm biến dòng điện với PW3390.
Thực hiện điều chỉnh mức không trước khi kết nối với DUT.
Sau đó, thiết lập như sau.


Đồng bộ hóa. Nguồn: DC 50ms
Phạm vi hiện tại: Đặt phạm vi cố định theo dòng điện tối đa giả định trong quá trình thử nghiệm.
Integ.Mode: DC
Khoảng thời gian: 50m giây
ZeroSurpress: TẮT


Các cảm biến dòng điện phải được đặt theo hướng sao cho âm (-) dành cho tiêu thụ và dương (+) dành cho sạc, theo yêu cầu của WLTP.