Đấu dây 3 pha 3 dây trên PW3337

Q Sự khác biệt giữa 3P3W, 3P3W2M, 3V3A và 3P3W3M khi đo mạch 3 pha 3 dây là gì?

Đ

Phương pháp 3 công tơ được áp dụng cho hệ thống dây điện 3P3W3M, trong khi các phương pháp khác (3P3W, 3P3W2M và 3V3A) sử dụng phương pháp 2 công tơ.

[3P3W, 3P3W2M, 3V3A]
Psum là giống nhau đối với 3P3W, 3P3W2M và 3V3A.
Psum = P1 + P2
Sự khác biệt là cách sử dụng U3 và I3 không được sử dụng để tính toán Psum.
3P2W: Không hiển thị U3 và I3.
3P3W2M: Hiển thị U3 và I3 là kết quả của các phép tính vectơ.
3V3A: Đo U3 và I3 và hiển thị các giá trị.