การเดินสายแบบ 3 เฟส 3 สายบน PW3337

ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่าง 3P3W, 3P3W2M, 3V3A และ 3P3W3M เมื่อวัดวงจร 3 เฟส 3 สาย?

 A

วิธีมิเตอร์แบบ 3 กำลังไฟฟ้าใช้กับการเดินสาย 3P3W3M ในขณะที่วิธีอื่นๆ (3P3W, 3P3W2M และ 3V3A) ใช้วิธีการวัดแบบ 2 กำลังไฟฟ้า

[3P3W, 3P3W2M, 3V3A ]
Psum เหมือนกันสำหรับ 3P3W, 3P3W2M และ 3V3A
สม = P1 + P2
ความแตกต่างคือวิธีการใช้ U3 และ I3 ที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ Psum
3P2W: ไม่แสดง U3 และ I3
3P3W2M: แสดง U3 และ I3 อันเป็นผลมาจากการคำนวณเวกเตอร์
3V3A: วัด U3 และ I3 และแสดงค่า