Cài đặt DPI (LoggerUtility)

Cài đặt Q DIP không phải là kích thước 96. xuất hiện khi khởi động Logger Utility

Đ

Vui lòng khởi động lại PC sau khi thay đổi cài đặt chi tiết của Hệ thống/Hiển thị/Tỷ lệ thành 100% (Windows 10).