การตั้งค่า DPI (LoggerUtility)

การตั้งค่า Q DIP ไม่ใช่ขนาด 96 ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรม Logger Utility

 A

โปรดรีบูตพีซีหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าโดยละเอียดของระบบ/จอแสดงผล/มาตราส่วนเป็น 100% (Windows 10)