Điều chỉnh điểm 0 của máy thử đất

Q FT6031 của tôi hiển thị "0Ω ADJ". Tôi có thể đo trong điều kiện này hay tôi nên thực hiện điều chỉnh điểm không?

Đ

0Ω ADJ được hiển thị trên FT6031 khi thực hiện điều chỉnh bằng không. Hãy bắt đầu đo lường như là.