Truyền dữ liệu thời gian thực sang Excel [LR8430 và 8430]

Q LR8430 có thể xuất dữ liệu ra Excel theo thời gian thực không?

Đ

Có, vui lòng sử dụng phần mềm miễn phí Logger Utility có thể tải xuống từ trang web này.
 
Điều này cũng áp dụng cho HiLogger bộ nhớ 8430 kế thừa.