Đặt ngưỡng để kiểm tra tính liên tục trên DMM

Q Có đồng hồ vạn năng nào có thể đặt ngưỡng để kiểm tra tính liên tục không?

Đ

Có, bạn có thể đặt ngưỡng để kiểm tra tính liên tục trên DT4281 và DT4282.
Ngưỡng: 20Ω (giá trị mặc định), 50Ω, 100Ω, 500Ω
Khi phát hiện một đoạn ngắn, DMM sẽ phát ra tiếng bíp và đèn nền màu đỏ sẽ sáng.