Có cần thực hiện điều chỉnh 0 của đồng hồ đo điện trở cho từng dải đo không?

Q Có cần thiết phải thực hiện điều chỉnh 0 của đồng hồ đo điện trở cho mỗi dải đo không?

Đ

Vui lòng thực hiện điều chỉnh 0 cho từng phạm vi bằng cách sử dụng phạm vi thủ công thay vì phạm vi tự động.
Dữ liệu điều chỉnh 0 được lưu trữ trong đồng hồ, nhưng nó phải được thực thi cho từng phạm vi riêng biệt.