Có thể chỉ trao đổi các mẹo của dây dẫn loại pin không?

Q Đầu dây dẫn loại pin của tôi cho Battery HiTESTER bị hỏng. Có thể trao đổi các mẹo chỉ?

Đ

Chúng tôi cung cấp các mẹo cho các khách hàng tiềm năng thử nghiệm sau để mua tùy chọn:
Chân cắm đầu 9465-90 cho 9465-10 và L2020
Đầu ghim 9772-90 cho 9772