Bộ nhớ tích hợp PW3360 (Chuyển sang PC)

Q Vui lòng tư vấn cách xem dữ liệu được lưu vào bộ nhớ trong của PW3360 (hoặc PW3365).

Đ

Không thể tải dữ liệu đã lưu vào chính PW3360.
Vui lòng kết nối với PC bằng cáp USB và nhấn các phím FILE-F1 của PW3360 để PW3360 được PC nhận dạng là đĩa xóa.
Lưu ý rằng không thể nhận dạng PW3360 nếu không lắp thẻ SD.