Thẻ CF được bán trong các cửa hàng thương mại

Q Tại sao thẻ CF được bán trong các cửa hàng thương mại không được khuyến khích sử dụng với các sản phẩm HIOKI?

Đ

Thẻ CF tùy chọn của HIOKI được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp và không được bán thương mại.
Thẻ CF được bán trên thị trường được thiết kế để lưu các tệp lớn (tính bằng 10 MB) như ảnh và video.
Mặt khác, các công cụ đo lường chủ yếu lưu các tệp dữ liệu nhỏ hơn (vài kB).
Ngay cả khi thẻ SD chung hoạt động bình thường với thiết bị của bạn, nó có thể ngừng lưu dữ liệu đột ngột và không có cảnh báo.
Vui lòng sử dụng thẻ SD tùy chọn của chúng tôi đã được xác nhận để cung cấp khả năng tiết kiệm thích hợp và liên tục.