Cách đọc dữ liệu "Trạng thái" của 3197

Q Làm cách nào để đọc dữ liệu Trạng thái trong dữ liệu TIME PLOT của 3197 (97intvl.csv)?

Đ

Trạng thái là số nhị phân của dữ liệu 9 bit để chỉ định nếu có bất kỳ đầu vào quá mức, quá tải (vượt hệ số đỉnh) hoặc mất điện trong quá trình ghi chuỗi thời gian.

Bit Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
Mục PLL pd hoặc ovI4 ovI3 ovI2 ovI1 ovU3 ovU2 ovU1

Dữ liệu Trạng thái là số thập phân, vì vậy nó phải được chuyển đổi thành số nhị phân 16 bit bằng máy tính khoa học.