Có thể tháo hai thiết bị đi kèm với LR8400 không?

H Có thể tháo hai thiết bị đi kèm với LR8400 không?

Đ

Không thể gỡ bỏ hai thiết bị được kết nối với LR8400 trong cấu hình tiêu chuẩn của nó.