Tôi có thể thay đổi giá trị toàn thang đo bằng cách thay đổi tỷ lệ CT không? Kết quả là Độ chính xác và độ phân giải có thay đổi không?

Q Tôi có thể thay đổi giá trị toàn thang đo bằng cách thay đổi tỷ lệ CT không? Kết quả là Độ chính xác và độ phân giải có thay đổi không?

Đ

Nếu bạn đặt tỷ lệ CT thành 0,4, CT6844-05 sẽ chỉ ra 200 A khi đo dòng điện 500 A. Sự thay đổi tỷ lệ CT sẽ không làm thay đổi Độ chính xác (rdg. và fs). Thứ rdg. lỗi và lỗi fs có thể được tính tương ứng với giá trị được chỉ định và giá trị toàn thang đo sau khi áp dụng tỷ lệ CT tương ứng. Độ phân giải có thể khác nhau trong một số điều kiện nhất định.

Ví dụ: nếu tỷ lệ CT là 1 trong khi sử dụng phạm vi 200 A sẽ dẫn đến giá trị được chỉ định là 200,00 A, thì tỷ lệ CT là 0,4 sẽ khiến đầu dò hoạt động trong phạm vi 80 A, mang lại giá trị được chỉ định là 80,000 A .