Công cụ có thể tính giá trị trung bình mỗi phút trong khi ghi dữ liệu không?

Q LR8431 có thể tính giá trị trung bình mỗi phút trong khi ghi dữ liệu không?

Đ

LR8431 không hỗ trợ chức năng này, nhưng LR8432 thì có. LR8432 có thể thực hiện các phép tính được phân tách, cho phép nó lưu giá trị trung bình mỗi phút vào tệp CSV.