Phạm vi dòng điện đo được có thể được sử dụng khi kết nối hai đầu dò dòng điện với Nguồn điện cho Đầu dò Dòng điện 3272?

Hỏi: Phạm vi dòng điện đo được có thể được sử dụng khi kết nối hai đầu dò dòng điện với Nguồn điện cho Đầu dò hiện tại 3272?

Đ

Sách hướng dẫn sử dụng của mỗi đầu dò dòng điện bao gồm các đặc điểm mẫu cho các giá trị dòng điện đo được và mức tiêu thụ dòng điện. Tổng mức tiêu thụ dòng điện cho hai đầu dò không được vượt quá dòng điện đầu ra định mức 3272 là 600 mA.