Đo điện trở cao với 3237, 3238 và 3239

Q Tôi sử dụng 3237, 3238 và 3239 để thực hiện phép đo điện trở cao, nhưng các giá trị đo được ở mức 5 MΩ trở lên rất khác nhau. Dụng cụ có bị hỏng không?

Đ

Thiết bị có thể được đặt sai tần số nguồn điện. Điều này có thể có tác dụng rõ rệt trong quá trình đo điện trở cao. Thận trọng liên quan đến phép đo điện trở cao: Vì loại phép đo này dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên ngoài, hãy che chắn các dây dẫn màu đỏ và đối tượng đo và kết nối lớp che chắn với đầu nối COM của thiết bị.