CAT III, CAT IV หมายถึงอะไร?

Q มีข้อบ่งชี้เช่น "CAT III 600 V" บนเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า มันหมายความว่าอะไร?

 A

เพื่อให้แน่ใจว่าใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีการระบุหมวดหมู่การวัด
ในมาตรฐานความปลอดภัย EN61010 ซีรีส์ การวัดถูกจัดประเภทเป็นประเภทการวัด II ถึง IV ตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดถึงกราวด์และความจุกระแสไฟฟ้า (ขนาดของกระแสที่ไหลในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร) ของจุดวัดและช่วงชั่วขณะ แรงดันเกินที่เกิดขึ้นที่จุดวัด
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับจุดวัด