คู่มือผู้ใช้ "วิธีการวัดกระแสสำหรับสายไฟฟ้าแบบมีชีลด์"

ถาม โปรดบอกวิธีการวัดกระแสของสายชีลด์อย่างแม่นยำ

 A

โปรดดูคู่มือผู้ใช้ด้านล่าง

Products: 
CT6904, CT6904-01, CT6904-60, CT6904-61, CT6875, CT6875-01,
CT6876, CT6876-01, CT6877, CT6877-01, CT6841-05, CT6843-05,
CT6844-05, CT6845-05, CT6846-05 ฯลฯ เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าความแม่นยำสูง