"OCV" บน RM3545 คืออะไร?

ถาม ฟังก์ชั่น OVC ของ RM3545 คืออะไร?

 A

"OVC" หมายถึง "การชดเชยแรงดันออฟเซ็ต"

การวัดความต้านทานต่ำอาจได้รับผลกระทบจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงความร้อนที่เกิดขึ้นที่หน้าสัมผัสของหน้าสัมผัสของโพรบวัสดุโลหะต่างๆ)
"ฟังก์ชัน OVC" จะชดเชยผลกระทบของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงความร้อนนี้ เพื่อให้ RM3545 วัดค่าความต้านทานต่ำได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวัดความต้านทานการสัมผัสของคอนเนคเตอร์หรือรีเลย์ ความต้านทานการเชื่อมของบัสบาร์ ฯลฯ