ค่าความต้านทานจะลดลง

ถาม ฉันกำลังวัดความต้านทานของฟิวส์โดยใช้ RM3544A อย่างไรก็ตามค่าความต้านทานจะลดลงเรื่อยๆ สาเหตุคืออะไร?

 A

เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

1. ผลกระทบของอุณหภูมิ
RM3544 วัดความต้านทานโดยการไหลของกระแสคงที่โดยใช้วิธี 4 ขั้ว
ความต้านทานเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผ่านความร้อนบน DUT และ/หรือสภาพแวดล้อม (เครื่องปรับอากาศ ลม ฯลฯ)

2. เงื่อนไขการติดต่อ
แรงดันสัมผัสของโพรบวัดมีการเปลี่ยนแปลง