การแสดงค่าที่วัดได้จะไม่แสดงค่า “Lo” เมื่อไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าเข้ากับสายไฟ

Q การแสดงค่าที่วัดได้จะไม่แสดงค่า “Lo” เมื่อเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าไม่ได้ต่อเข้ากับสายไฟ

 A

ลักษณะการทำงานนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความผิดปกติ เนื่องจากเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้ามีอิมพีแดนซ์อินพุตสูง จึงรับเสียงรบกวนเมื่อไม่ได้ต่อเข้ากับสายไฟ ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือแสดงค่าประมาณ 30 V (หากค่าน้อยกว่า 30 V หน้าจอจะระบุว่า “Lo”)