หัววัดตอบสนองสั้น ๆ เมื่อเคลื่อนเข้าหาและออกห่างจากวงจรที่ไม่มีพลังงานหรือวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Q โพรบตอบสนองสั้น ๆ เมื่อเคลื่อนเข้าหาและออกห่างจากวงจรไฟฟ้ากระแสตรงหรือไม่มีพลังงานไฟฟ้า

 A

ไฟฟ้าสถิตย์มีอยู่ในวงจรที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และอาจทำให้โพรบทำงานชั่วขณะ