มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการวัดตัวเหนี่ยวนำหรือหม้อแปลงไฟฟ้า?

ถาม มีข้อควรระวังใดบ้างที่ควรปฏิบัติตามเมื่อทำการวัดตัวเหนี่ยวนำหรือหม้อแปลงไฟฟ้า?

 A

เมื่อทำการวัดความต้านทานของตัวเหนี่ยวนำหรือหม้อแปลงไฟฟ้าหลังจากทำการทดสอบความทนทานต่อฉนวน คุณอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องวัดความต้านทานได้ หากแรงดันไฟขาออกจากเครื่องทดสอบความทนทานต่อฉนวนถูกนำไปใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้เมื่อใช้ระบบสวิตช์ที่ออกแบบเองเพื่อทำการวัด

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สวิตชิ่ง (รีเลย์ สวิตซ์ ฯลฯ) ไม่ทำให้ไฟฟ้าแรงสูงจากเครื่องทดสอบความทนทานต่อฉนวนถูกนำไปใช้กับเครื่องวัดความต้านทาน

3. นอกจากนี้ ให้เผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานที่วัดได้คายประจุหลังจากการทดสอบ ก่อนที่จะทำการวัดค่าความต้านทาน เพราะมันจะถูกชาร์จ