my HIOKI

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Đăng ký tài khoản my HIOKI để bạn có thể truy cập các dịch vụ như tải xuống các tài nguyên chỉ dành cho thành viên và thông báo về các bản cập nhật chương trình cơ sở cho các sản phẩm đã đăng ký.

  • * Bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản my HIOKI để xem một số nội dung trên trang web này.

Tạo một tài khoản

Để phù hợp với triết lý khách hàng là trên hết, chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi bạn đăng ký tài khoản my HIOKI, các dịch vụ hỗ trợ sau sẽ khả dụng.

Tài liệu chuyên sâu

  • Tải xuống các tài nguyên chỉ dành cho thành viên (phần mềm và tài liệu kỹ thuật).

Đăng ký sản phẩm

  • Nhận thông báo về các bản cập nhật chương trình cơ sở của sản phẩm và truy cập vào các tệp có thể tải xuống chỉ với một đăng ký đơn giản.

Xử lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn nhập trong quá trình đăng ký được sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ và nâng cấp cho các sản phẩm đã đăng ký.