Lỗ hổng Apache Log4j (Java)

Các lỗ hổng của Apache Log4j (Java) đã được chỉ ra. Có bất kỳ sản phẩm hoặc phần mềm Hioki nào sử dụng Apache Log4j (Java) không?

Đ

Đừng lo, Hioki không sử dụng Apache Log4j trong bất kỳ phần mềm nào.