Thiết bị ghi dạng sóng có thể đánh giá dạng sóng PASS/FAIL (GO/NG)

Q Có Thiết bị ghi dạng sóng nào có thể đánh giá/đánh giá dạng sóng là ĐẠT/THẤT BẠI (GO/NG) không? (Bộ so sánh sóng)

Đ

Có, có.
Thiết bị ghi dạng sóng MR8847A và MR8827 được trang bị chức năng đánh giá dạng sóng. Vui lòng sử dụng nó để đánh giá dạng sóng ĐẠT/THẤT BẠI (GO/NG).
Bộ so sánh sóng MR8730 đã bị ngừng sản xuất. (Tính đến tháng 7 năm 2021)
Sản phẩm liên quan: MR8847A, MR8827

Sản phẩm liên quan