[Phân tích bùn điện cực LIB] "Độ tốt của sự phù hợp" là gì?

Q Mục “Độ phù hợp” trong tệp kết quả là gì?

Đ

Giá trị "Độ phù hợp" thể hiện mức độ mà trở kháng tính toán tiếp cận với trở kháng đo được. Khi giá trị càng gần 1, thì sự khác biệt tương đối giữa trở kháng đo được và trở kháng tính toán càng nhỏ.

“Sự phù hợp” được định nghĩa như sau:

Ở đây R s, đo, i và X đo, i cho biết trở kháng đo được; R s, calc, i, X calc, i, trở kháng tính toán; và T, trở kháng đo được trung bình.
“Độ phù hợp” cung cấp một chỉ báo bằng số về trạng thái tính toán. Nó không chỉ ra chất lượng bùn.

 

Tài nguyên liên quan
-Nguyên tắc phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn