Phạm vi đo hiệu quả là gì? ( Máy đo Thiết Bị Đo Điện Trở Cách Điện, Megohmmeters )

Q Dải đo hiệu quả của máy đo điện trở cách điện được chia thành dải đo hiệu quả thứ nhất và dải đo hiệu quả thứ hai có nghĩa là gì?

Đ

Dải đo trong đó Độ chính xác được đảm bảo gọi là dải đo hiệu dụng, dải đo này được phân biệt giữa dải đo hiệu dụng thứ nhất và dải đo hiệu dụng thứ hai.
Máy thiết bị đo điện trở cách điện của Hioki phù hợp với tiêu chuẩn IEC61557-1 và IEC61557-2.
Tiêu chuẩn bao gồm một phần có tiêu đề "Phạm vi đảm bảo độ không đảm bảo vận hành" và "Dải đo hiệu quả thứ nhất" tương ứng với phạm vi đảm bảo độ không đảm bảo vận hành này.

Sản phẩm liên quan