Giấy ghi cho Memory HiCorders

Q Có những loại giấy ghi nào cho Memory HiCorders?

Đ

Sau đây là giấy ghi cho Bộ nhớ HiCorders vẫn có sẵn để mua (kể từ tháng 4 năm 2020):

GIẤY GHI 9231: dành cho HiCorders Bộ nhớ MR8860, MR8861, MR8847A và MR8827 (thông qua UNIT MÁY IN U8350) và đã ngừng sản xuất MR8847, 8860, 8861, 8855, 8847, 8846, 8845, 8842, 8841, 8840
Loại cuộn A4 chiều rộng 216 mm (8,50 in) × 30 m (98,43 ft), 6 cuộn / bộ

GIẤY GHI 9234: dành cho MR8880 Thiết bị ghi dạng sóng (thông qua PRINTER UNIT MR9000) và đã ngừng sản xuất 8860, 8861, 8420, 8421, 8422, 8807, 8808, 8714, 8715
Loại cuộn A6 chiều rộng 112 mm (4,41 in) × 18 m (59,06 ft), 10 cuộn / bộ

GIẤY GHI SE-10: dành cho MÁY GHI BÚT PR8111 và PR8112
Loại cuộn, 170 mm (6,69 in) × 20 m (65,62 ft), 10 cuộn/bộ

GIẤY GHI 9231: dành cho 8804, 8805, 8806, 3193, 3194 đã ngừng sản xuất
Loại cuộn, 74 mm × 10 m, 10 cuộn/bộ

GIẤY GHI 9229: dành cho 8825, 8826 đã ngừng sản xuất
Loại cuộn, 264 mm × 30 m, 6 cuộn/bộ

GIẤY GHI 9229-01: dành cho 8825, 8826 đã ngừng sản xuất
Dạng cuộn đục lỗ, 264 mm × 30 m, 4cuộn/bộ

GIẤY GHI 9221: dành cho dòng 8801 đã ngừng sản xuất, dòng 8810, dòng 8830, dòng 8835, 8851, 8852, 8853, 8710, 3195
Loại cuộn, 110 mm × 30 m, 10 cuộn/bộ

GIẤY GHI 9235: dành cho 8205, 8206 đã ngừng sản xuất
Loại cuộn, 74 mm × 15 m, 10 cuộn/bộ

GIẤY GHI 9236-01: dành cho 8205, 8206 đã ngừng sản xuất
Loại cuộn chắc chắn, 74 mm × 15 m, 10 cuộn/bộ