Hiệu chuẩn được công nhận ISO/IEC17025

Q HIOKI có thể thực hiện hiệu chuẩn được công nhận ISO/IEC17025 không? Có bất kỳ danh sách chi tiết những gì bạn có thể cung cấp?

Đ

Chúng tôi có thể thực hiện hiệu chuẩn được công nhận ISO/IEC17025 cho một số thông số.
Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết chi tiết.
Sự định cỡ