Cách sử dụng giao tiếp Bluetooth của PW6001 (LR8410 Link)

Q Tôi đang sử dụng PW6001. Có thể truyền dữ liệu bằng Bluetooth không?

Đ

PW6001 có thể xuất dữ liệu qua Bluetooth bằng chức năng Liên kết LR8410 và Trạm ghi nhật ký không dây LR8410.
Chức năng này xuất dữ liệu PW6001 sang LR8410 qua Bluetooth bằng cách kết nối bộ điều hợp chuyển đổi Bluetooth/Nối tiếp.

[Các mẫu tương thích với Liên kết LR8410]
PW6001, PW3390, PW3335, PQ3100