DMM để đo điện áp đầu ra biến tần

Q Bạn khuyên dùng DMM nào để đo đầu ra biến tần?

Đ

Điện áp đầu ra của biến tần PWM chứa sóng hài, ngoài sóng cơ bản. Mặt khác, khi đo điện áp đầu ra của biến tần chung, chỉ có sóng cơ bản được xác định.

Chức năng lọc thông thấp (fc=450Hz) của DT4281/82 được thiết kế để cắt các thành phần sóng hài.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mức độ tiếng ồn và môi trường có thể ảnh hưởng đến phép đo chính xác.