Hướng dẫn lựa chọn sê-ri DT

Q Có nhiều mẫu trong dòng DT. Có bất kỳ hướng dẫn lựa chọn để hiểu sự khác biệt?

Đ

Vui lòng tham khảo hướng dẫn lựa chọn dưới đây.


DT4281, DT4282, DT4252, DT4253, DT4254, DT4255, DT4256, DT4221, DT4222, DT4223, DT4224