"FND" có nghĩa là gì?

Q FND" có nghĩa là gì trong dữ liệu PW3360?

Đ

FND là chữ viết tắt của "cơ bản" và nó có nghĩa là tần số cơ bản.
"I-fnd" chỉ có nghĩa là dòng điện có tần số cơ bản.
Mặt khác, "RMS" là bình phương trung bình gốc của 2048 giá trị lấy mẫu trong 200 mili giây bao gồm cả các thành phần sóng hài.