MR8904 có thể xuất dữ liệu ra bus CAN không?

Q Dữ liệu MR8904 có thể xuất ra bus CAN không?

Đ

Danh sách phân bổ đầu ra analog/logic xác định cách MR8904 xuất dữ liệu sang MR8875. MR8904 không thể xuất dữ liệu ra bus CAN.