Thu thập dữ liệu CAN FD & CAN trên đường công cộng