บันทึกข้อมูล CAN FD & CAN บนถนนสาธารณะ

รวบรวมข้อมูล CAN ของการขับขี่จริงเพื่อสร้างและทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ CAN แบบไม่สัมผัสจะบันทึกข้อมูล CAN ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติและ ADAS (ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง)

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง