Ước tính chiều dài của dây đồng

Cách ước tính chiều dài của dây bằng điện trở

Độ dài của dây đồng có thể được xác minh bằng các bước sau bằng cách sử dụng Máy đo điện trở RM3545A, RM3545, RM3544 hoặc RM3548.

  • 1. Sử dụng Đồng hồ đo điện trở RM3544, RM3545 hoặc RM3548 để đo điện trở cho một mét dây có chiều dài tổng thể (Y) mà bạn muốn ước tính.
  • 2. Đo điện trở của toàn bộ dây có chiều dài (Z) mà bạn muốn ước tính.
  • 3. Chia giá trị điện trở của toàn bộ dây (Z) cho giá trị điện trở của một mét (Y), để ước tính chiều dài tổng thể của dây (X).

X [m] = Z [Ω] / Y [Ω/m]

  • X [m] = Chiều dài không xác định của dây
  • Y [Ω/m] = Điện trở 1 m (xem Hình 1)
  • Z [Ω] = Giá trị điện trở của toàn bộ dây (xem Hình 2)
  • Hình 1
  • Hình 2

Để đảm bảo đo lường chính xác

Do dây đồng có hệ số nhiệt độ tương đối lớn nên sẽ xảy ra lỗi nếu nhiệt độ của dây khi đo điện trở trên một mét khác với nhiệt độ của dây khi đo toàn bộ điện trở.

Chức năng hiệu chỉnh nhiệt độ của đồng hồ đo điện trở có thể được sử dụng để hiệu chỉnh sự thay đổi nhiệt độ này trong điện trở của dây.

Danh sách Sản phẩm liên quan