ค่าที่วัดได้แสดงถึงความไม่แน่นอน

Q ค่าที่วัดได้แสดงความไม่แน่นอน

 A

• เปลี่ยนแบตเตอรี่
• ตัดวงจรเบรกเกอร์สำหรับวงจรใกล้เคียง หากทำไม่ได้ให้ใช้ค่าต่ำสุดเป็นผลการตัดสิน