Đo sự cố mất điện tức thời và sụt áp của nguồn cung cấp điện tiện ích (50/60 Hz)

Quan sát và ghi lại các dạng sóng mất điện tức thời và sụt áp của nguồn điện.

Sử dụng Máy ghi bộ nhớ MR8870 để ghi lại các dạng sóng mất điện tức thời và sụt áp mà không thể ghi lại bằng bộ kích hoạt mức chung.
Bộ kích hoạt mức hiển thị và ghi lại dữ liệu đo trước và sau một mức điện áp. Đó là lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức điện áp đã được đặt. Một bộ kích hoạt đặc biệt được sử dụng để ghi lại sự cố mất điện tức thời và sụt áp mà bộ kích hoạt mức không thể được sử dụng.

Cài đặt ví dụ để phát hiện khi nguồn điện thương mại 230 V giảm xuống dưới 210 V:
Kết nối MR8870 với nguồn điện tiện ích.
Đặt 10 ms cho dải trục thời gian và 50 V / div cho trục điện áp.
Cài đặt kích hoạt được đề xuất như sau.
-1. Chế độ kích hoạt : [Lặp lại] hoặc [Đơn]
-2. Kích hoạt trước : 50%
-3. Nguồn kích hoạt : HOẶC
-4. Kích hoạt trên CH1 : Chọn Kích hoạt giảm điện áp [Thả]
-5. Tần số : Chọn tần số của đối tượng cần đo (50 HZ / 60 Hz)
-6. Mức điện áp : Chọn 296 V (khi đo nguồn điện 230 V)
Bộ kích hoạt được kích hoạt khi đỉnh điện áp nhỏ hơn mức cài đặt trong nửa chu kỳ.

Danh sách Sản phẩm liên quan