Đo điện áp Sóng hài bậc cao và dòng điện của đường dây điện

Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198 phát hiện một sự kiện khi giá trị RMS của sóng hài mà phần cơ bản bị loại bỏ trong khoảng thời gian 200 ms vượt quá giá trị ngưỡng đã đặt.
PQ3198 có thể hiển thị các giá trị RMS của sóng hài bậc cao cùng với giá trị RMS tối đa trong khoảng thời gian xảy ra sự kiện, cũng như khoảng thời gian từ khi sự kiện xảy ra đến khi nó kết thúc. Nó có thể lưu dạng sóng sự kiện và dạng sóng hài bậc cao.
Các thành phần Sóng hài có thể được đo trong dải tần rộng từ 2 kHz đến 80 kHz.
Đối với hệ thống nhiều pha, các pha riêng lẻ có thể được đo độc lập.

Danh sách Sản phẩm liên quan